Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Frissítve: 2014-07-30
Angol nyelven

Közzétéve: 2014-07-30
Bemutatkozás


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Frissítve: 2020-12-18
Hatósági jogkörök


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A Békés MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Frissítve: 2019-05-30
Nyílvántartások

Dátum Megnevezés
2019-05-30
Nyilvántartások
2014-10-10
Nyilvántartások

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk. Jelenleg nincs a Békés MKI által kiírt pályázat folyamatban.


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2014-07-30
Hírek


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítve: 2019-07-10
Közérdekű adatok igénylése


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve: 2021-05-28


Dátum Megnevezés
2021-05-28
Adatigénylés
2020-10-07
Adatigénylés
2019-07-10
Adatigénylés
2019-02-28
Adatigénylés
2017-09-06
Adatigénylés
2017-01-24
Adatigénylés
2015-01-29
Adatigénylés

A közérdekű adatok felhasználása

A Békés MKI-nál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Békés MKI-nál nincs ilyen szerződés.


Közzétételi listák


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs releváns adat


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nincs releváns adat


Az előző sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs releváns adat


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nincs releváns adat


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs releváns adat


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs releváns adat