Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai külterületen és belterületen

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés bejelentésének és végrehajtásának feltételeire vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése meghatározza, hogy: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

AZ OTSZ 226. § (1) bekezdése értelmében: „Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”. 

Az OTSZ 226 § (2) bekezdése kimondja, hogy: „Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.”(Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., email: orxrf.htlryrg@xngirq.tbi.uh, hivatali kapu: BEKESMKI)

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályokat, tűzvédelmi intézkedéseket az OTSZ 225 – 228. §-ai tartalmazzák.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez irányított égetésre vonatkozó írásban megtett bejelentése más, jogszabályban – (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §-a szerinti) – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Irányított égetés bejelentése: MINTA

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében belterületen is tilos szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Amennyiben a katasztrófavédelmi kirendeltségre, vagy a megyei műveletirányításra külterületi és belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, szükség esetén (pl: bejelentés hiánya, önkormányzati rendelet hiánya, önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő égetés) a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvet vesz fel.

Abban az esetben, ha:

  1. belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték,
  2. külterületen égettek és nem tették meg a szükséges bejelentést,
  3. nem tartották be az égetés tűzmegelőzési szabályait,
  4. vagy tüzet idéztek elő akkor - tűzvédelmi szabály, egyéb jogszabály tűzvédelmi rendelkezéseinek megsértése esetén - a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania tűzvédelmi hatósági eljárást, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a települési önkormányzat jegyzőjénél. Egyes esetekben a társhatóságok (pl: Környezetvédelem) értesítése is szükségessé válhat.

A helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a tűzvédelmi szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a, illetve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, akkor ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az égetés során.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (4) bekezdése kimondja, hogy: „a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”.

Kapcsolódó dokumentumok:

(2020.01.24.)