Jogszabályi változás 2015.

Jogszabályi változás veszélyes áruszállítás hatósági eljárás lefolytatása ügyében

Az egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséhez, az irányítói és felügyeleti hatáskörök átruházásához, egyes ügyek kiemelt jellegének megszüntetéséhez, valamint a szociális temetés intézménye elhalasztáshoz szükséges rendeletek módosításáról szóló 352/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján 2014. december 30-i hatállyal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) I. Fejezete a következő 4/A. §-sal egészül ki:

  

„4/A.  § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.  § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó bírságolási eljárást

a) első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve,

b) másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az első fokon eljárt helyi szervet irányító területi szerve folytatja le.”

 

A törvényi változás következtében az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról szóló 56/2014. (XII. 29.) NFM rendelet értelmében ugyancsak 2014. december 30-i hatállyal a 2. § b) pont bf ) alpont helyébe a következő rendelkezés lépett:

 

[Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására

b) az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok]

„bf ) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerinti hivatásos katasztrófavédelmi szerv,”

[(a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: eljáró hatóság) jogosult.]

 

A megjelent jogszabály módosítások értelmében a közúti veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, azaz az ellenőrzést végző katasztrófavédelmi kirendeltség, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult.