Jogszabályi változás veszélyes áruszállítás hatósági eljárás lefolytatása ügyében

Az egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő kijelöléséhez, az irányítói és felügyeleti hatáskörök átruházásához, egyes ügyek kiemelt jellegének megszüntetéséhez, valamint a szociális temetés intézménye elhalasztáshoz szükséges rendeletek módosításáról szóló 352/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján 2014. december 30-i hatállyal a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) I. Fejezete a következő 4/A. §-sal egészül ki: „4/A. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódó bírságolási eljárást a) első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, b) másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek az első fokon eljárt helyi szervet irányító területi szerve folytatja le.”

A törvényi változás következtében az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról szóló 56/2014. (XII. 29.) NFM rendelet értelmében ugyancsak 2014. december 30-i hatállyal a 2. § b) pont bf ) alpont helyébe a következő rendelkezés lépett:

[Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására

b) az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok]

„bf ) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerinti hivatásos katasztrófavédelmi szerv,”

[(a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: eljáró hatóság) jogosult.]

A megjelent jogszabály módosítások értelmében a közúti veszélyes áru szállításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén a bírság kiszabására és egyéb hatósági intézkedés megtételére első fokon a katasztrófavédelmi hatóságnak az ellenőrzést végrehajtó helyi szerve, azaz az ellenőrzést végző katasztrófavédelmi kirendeltség, másodfokon a katasztrófavédelmi hatóság első fokon eljárt helyi szervét irányító területi szerve, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult.