Változások ADR 2017


A veszélyes áru szállítás ellenőrzéséről szóló jogszabályok változásai

 

- 1/2002. (I. 11.) Korm. r. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról:

-Az ellenőrzés helyszíne: - a közútnak nem minősülő közterület - a telephelyeket a közúttal,          közforgalom elől el nem zárt magánúttal összekötő területek - a veszélyes áruk szállításban részt vevők – beleértve a címzett – telephelye

-Az ellenőrző hatóság a járművet a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztathatja -

I. kockázati kategóriába tartozó - II. kockázati kategóriába tartozó, helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetén a szabálytalanság megszüntetéséig.

-A telephelyen végzett ellenőrzés célja: A telephelyen végzett ellenőrzés a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére is kiterjed.

 

- 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről:

-A kockázati kategóriába nem tartozó szabálytalanságok új táblázatokba kerültek; az eleve csökkentett bírságösszegek további csökkentésére irányuló %-os szabály:

A táblázatában meghatározott bírságösszegnek

  • a 10%-át kell megállapítani az 1.1.3 szakaszban, valamint a belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, a további előírások betartása alól részben mentesülő veszélyesáru-szállítás esetén, kivéve a b) pont;
  • b) a 30%-át kell megállapítani az 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyesáru-szállítás esetén;

 

A táblázatban meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

  • a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és
  • b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

Az előzőekben szereplő bírságcsökkentő-tényező nem alkalmazható az ADR 3.2 „A” táblázat 15 oszlopa szerinti „0” és „1” szállítási kategóriába tartozó anyagok és tárgyak, továbbá a szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása esetén.”

 

- 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a veszélyes áru vasúti és belvízi szállításának         ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó eljárás szabályairól:

-13. §: veszélyes áru visszatartása - I. kategóriába sorolt, - II. kategóriába sorolt helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében, annak megszüntetéséig, a biztonság veszélyeztetése nélkül.

-14. §: vasúti jármű visszatartása a kat. véd. hatóság megtilthatja a vasúti jármű közlekedését, ha A 3. melléklet „A” táblázat szerinti I. kockázati  kategóriába tartozó, valamint a II. kockázati  kategóriába tartozó és a helyszínen megszüntethető szabálytalanság esetében az ellenőrzött vasúti jármű kizárólag a szabálytalanság megszüntetését követően haladhat tovább.

-Kockázati kategóriába nem tartozó szabálytalanságok (pl. engedély hiány, VÁSZBT, 1.3 képzés) közúton, vasúton, belvízen bírság csökkenés: eddig maximum 800 eFt, új maximum 500 eFt.

-Vasúton, belvízen változott a bejelentés módja: Bejelentés nyelve magyar, angol, német vagy francia. Bejelentés módja:

  • a 3. § (5) bekezdése szerinti illetékes területi szerv ügyeletének a központi szerv honlapján közzétett formanyomtatványon - írásban, szkennelt másolatban e-mailen, telefaxon,

 

  • a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába történő közvetlen, számítógépes rendszerből indított automatikus adatfeltöltéssel

 

  • a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül.

 

Az a) pont szerinti bejelentés kizárólag akkor, ha a b) és c) pont szerinti a szolgáltató részéről technikai akadályba ütközik.

 

  • Módosult adattartalom! (pl.: kisorolási hely, bejelentés verziója)

 

A kiszabott bírság összege egy ügyfél tekintetében egységesen (közút, vasút, belvíz) legfeljebb 2 200 000 forint lehet. Több új, vagy módosult bírságtétel, a mulasztásért felelőssé tehetők körének bővítése. (pl. a tanácsadókkal kapcsolatos mulasztások tekintetében, vagy a vasútnál az üzemben tartó vonatkozásában)