Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Megtekint:  
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Megtekint:  
Az igazgatóság vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. november 20.
Letöltés:    Szervezeti és Működési Szabályzat
Közzétéve:  2019. augusztus 27.
Letöltés:    Békés MKI Adatvédelmi Szabályzata
Közzétéve:  2019. július 10.
Letöltés:    A BM OKF adatvédelmi szabályzata
Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Letöltés:    Békés MKI Alapító Okirata
Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. október 21.SZMSZ
2017. szeptember 06.Békés MKI Adatvédelmi Szabályzat
2018. február 20.Békés MKI Adatvédelmi Szabályzata
2019. augusztus 27.Békés MKI Adatvédelmi Szabályzata
2019. november 20.Szervezeti és Működési Szabályzat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. július 30.
Letöltés:    Angol nyelven
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Letöltés:    Hatósági jogkörök
Közzétéve:  2014. október 10.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Békés MKI nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2019. május 30.
Letöltés:    Nyílvántartások

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 10.Nyilvántartások
2019. május 30.Nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs a Békés MKI által kiírt pályázat folyamatban.

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. július 30.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. július 10.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. október 10.
Letöltés:    Adatigénylés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. július 10.Adatigénylés
2019. február 28.Adatigénylés
2017. szeptember 06.Adatigénylés
2017. január 24.Adatigénylés
2015. január 29.Adatigénylés
A közérdekű adatok felhasználása

A Békés MKI-nál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Békés MKI-nál nincs ilyen szerződés.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs releváns adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nincs releváns adat

Az előző sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs releváns adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nincs releváns adat

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs releváns adat

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs releváns adat

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2014. július 30.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2017. november 17.
Letöltés:    A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzése
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2014. július 30.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál még nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.


 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. augusztus 16.
Letöltés:    2019 Elemi költségvetés II
Közzétéve:  2019. január 31.
Letöltés:    2019 Elemi költségvetés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. július 30.2013 Elemi költségvetés
2015. április 23.2014 Elemi költségvetés
2016. április 11.2015 Elemi költségvetés
2017. március 06.2016 Elemi költségvetés
2018. február 15.2017 Elemi költségvetés
2019. január 31.2018 Elemi költségvetés
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. augusztus 16.
Letöltés:    Éves beszámoló 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. április 19.Éves beszámoló 2016
2017. szeptember 06.Éves beszámoló 2015
2016. április 11.Éves beszámoló
2015. október 20.Számviteli beszámoló 2013
2019. augusztus 16.Éves beszámoló 2017
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. október 22.
Letöltés:    2019. III. negyedéves mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. október 22.2019. II. negyedéves mérlegjelentés
2019. október 22.2019. I. negyedéves mérlegjelentés
2019. augusztus 16.2018. IV. negyedéves mérlegjelentés
2018. november 22.2018. III. negyedéves mérlegjelentés
2018. november 22.2018. II. negyedéves mérlegjelentés
2018. november 22.2018. I. negyedéves mérlegjelentés
2018. április 19.2017. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 24.2017. III. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 24.2017. II. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2017. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2016. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2016. III. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2016. II. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2016. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2015. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2015. III. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2015. II. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2015. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2014. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2014. III. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2014. II. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2014. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2017. október 05.2012. IV. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. október 22.
Letöltés:    Személyi juttatások 2019. III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. február 15.Személyi juttatások 2018. III. negyedév
2019. február 15.Személyi juttatások 2018. II. negyedév
2019. február 15.Személyi juttatások 2018. I. negyedév
2018. július 06.Személyi juttatások 2017. IV. negyedév
2017. október 18.Személyi juttatások 2017. III. negyedév
2017. október 18.Személyi juttatások 2017. II. negyedév
2017. október 18.Személyi juttatások 2017. I. negyedév
2017. szeptember 21.Személyi juttatások 2016. IV. negyedév
2017. szeptember 21.Személyi juttatások 2016. III. negyedév
2017. szeptember 21.Személyi juttatások 2016. II. negyedév
2017. szeptember 21.Személyi juttatások 2016. I. negyedév
2016. április 26.Személyi juttatások 2015. IV. negyedév
2016. április 11.Személyi juttatások 2015. III. negyedév
2016. április 11.Személyi juttatások 2015. II. negyedév
2015. július 21.Személyi juttatások 2015. I. negyedév
2015. április 30.Személyi juttatások 2014. IV. negyedév
2015. március 06.Személyi juttatások 2014. III. negyedév
2015. március 06.Személyi juttatások 2014. II. negyedév
2014. október 14.Személyi juttatások 2014. I. negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2013. negyedik negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2013. harmadik negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2013. második negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2013. első negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2012. negyedik negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2012. harmadik negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2012. második negyedév
2019. szeptember 30.Személyi juttatások 2019. I. negyedév
2014. július 31.Személyi juttatások 2012. első negyedév
2019. szeptember 20.Személyi juttatások 2018. IV. negyedév
2019. október 22.Személyi juttatások 2019. II. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. október 22.
Letöltés:    Szerződések 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. július 10.Szerződések 2018
2018. július 06.Szerződések 2017
2017. július 13.Szerződések 2016
2016. április 26.Szerződések 2015
2015. április 30.Szerződések 2014
2014. július 31.Szerződések 2013
Koncessziók

A Békés MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2014. július 31.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ilyen kifizetést még nem teljesített.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2014. július 31.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. március 21.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. március 21.Közbeszerzési terv 2018
2018. április 09.Közbeszerzési terv 2017
2017. július 13.Közbeszerzési terv 2016
2017. március 27.Közbeszerzési terv 2015
2015. március 31.Közbeszerzési terv 2014
2014. július 31.Közbeszerzési terv 2013