Hírek


Hatályban az új OTSZ - megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai is
2015. március 05. 13:39
Március 5-től hatályba lépett az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, amely jelentős változásokat hozott a tűzvédelem szabályrendszerébe.

Avar és kerti hulladék égetése

BELTERÜLETEN a hatályos jogi szabályozás értelmében továbbra is tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Az új OTSZ-ben szerepel az irányított égetés fogalma:

KÜLTERÜLETEN az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság hozzájárulásával legfeljebb 10 hektárnyi, egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Feltételek:

Az ILLETÉKBÉLYEGGEL (3000 Ft) ellátott kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét és címét,
 • az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 • az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
 • az irányított égetés indokát,
 • az égetéssel érintett terület nagyságát,
 • az égetés folyamatának pontos leírását,
 • az égetést végző személyek nevét, címét,
 • az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
 • a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
 • a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Az irányított égetés során betartandó szabályok:

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást — vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal — meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani,
 • a lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előző bekezdés szabályait kell alkalmazni.

Külterületi irányított égetés engedélyezéséhez MINTA

Fénykép: Békés MKI - archív